Foraminoplastic Superior Vertebral Notch Approach with Reamers in Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : Technical Note and Clinical Outcome in Limited Indications of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy
Chul-Woo Lee, Kang-Jun Yoon, Sang-Soo Ha, Joon-Ki Kang
J Korean Neurosurg Soc. 2016;59(2):172-181.   Published online 2016 Feb 29     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2016.59.2.172
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Technical Considerations of Endoscopic Kambin’s Triangle Lumbar Interbody Fusion
Gregory W. Basil, Michael Y. Wang
World Neurosurgery.2021; 145: 670.     CrossRef
Technical Considerations in Endoscopic Lumbar Decompression
Chul-Woo Lee, Kang-Jun Yoon
World Neurosurgery.2021; 145: 663.     CrossRef
Technical Considerations of the Transforaminal Approach for Lumbar Disk Herniation
Chang Il Ju
World Neurosurgery.2021; 145: 597.     CrossRef
Full Endoscopic Lumbar Foraminoplasty with Periendoscopic Visualized Trephine Technique for Lumbar Disc Herniation with Migration and/or Foraminal or Lateral Recess Stenosis
Chao Chen, Xinlong Ma, Dong Zhao, Haiyun Yang, Baoshan Xu, Zheng Wang, Qiang Yang
World Neurosurgery.2021; 148: e658.     CrossRef
Revision Strategy of Symptomatic Lumbar Adjacent Segment Degeneration: Full Endoscopic Decompression versus Extended Posterior Interbody Fusion
Tong Li, Bin Zhu, Xiaoguang Liu
World Neurosurgery.2020; 142: e215.     CrossRef
A Narrative Review of Development of Full-Endoscopic Lumbar Spine Surgery
Pang Hung Wu, Hyeun Sung Kim, Il-Tae Jang
Neurospine.2020; 17(Suppl 1): S20.     CrossRef
Deep learning-based lumbosacral reconstruction for difficulty prediction of percutaneous endoscopic transforaminal discectomy at L5/S1 level: A retrospective cohort study
Guoxin Fan, Huaqing Liu, Dongdong Wang, Chaobo Feng, Yufeng Li, Bangde Yin, Zhi Zhou, Xin Gu, Hailong Zhang, Yi Lu, Shisheng He
International Journal of Surgery.2020; 82: 162.     CrossRef
The Usefulness of Percutaneous Endoscopic Technique in Multifocal Lumbar Pathology
Chul-Woo Lee, Kang-Jun Yoon
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Comparison of Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy with and without Foraminoplasty for Lumbar Disc Herniation: A 2-Year Follow-Up
Binbin Wu, Gonghao Zhan, Xinyi Tian, Linyu Fan, Chenchen Jiang, Beekoo Deepti, Hong Cao, Jun Li, Qingquan Lian, Xixi Huang, Feng Xu
Pain Research and Management.2019; 2019: 1.     CrossRef
Surgical Treatment of Extraforaminal Gas-Containing Pseudocyst Compressing L5 Nerve Root by Using Unilateral Biportal Endoscopy
Jin-Woo An, Chul-Woo Lee
World Neurosurgery.2019; 124: 145.     CrossRef
Comparative Analysis between Three Different Lumbar Decompression Techniques (Microscopic, Tubular, and Endoscopic) in Lumbar Canal and Lateral Recess Stenosis: Preliminary Report
Chul-Woo Lee, Kang-Jun Yoon, Sang-Soo Ha
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Biportal Endoscopic Spinal Surgery for Bilateral Lumbar Foraminal Decompression by Switching Surgeon’s Position and Primary 2 Portals: A Report of 2 Cases With Technical Note
Kwan-Su Song, Chul-Woo Lee, Jae-Gon Moon
Neurospine.2019; 16(1): 138.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Decompression in Lumbar Canal and Lateral Recess Stenosis – The Surgical Learning Curve
Chul-Woo Lee, Kang-Jun Yoon, Sung-Won Kim
Neurospine.2019; 16(1): 63.     CrossRef
Percutaneous Stenoscopic Lumbar Decompression with Paramedian Approach for Foraminal/Extraforaminal Lesions
Han Ga Wi Nam, Hyung Suk Kim, Dong Keun Lee, Chun-Kun Park, Kang Taek Lim
Asian Spine Journal.2019; 13(4): 672.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Laminotomy with Flavectomy by Uniportal, Unilateral Approach for the Lumbar Canal or Lateral Recess Stenosis
Chul-Woo Lee, Kang-Jun Yoon, Ji-Ho Jun
World Neurosurgery.2018; 113: e129.     CrossRef
Suprapedicular Circumferential Opening Technique of Percutaneous Endoscopic Transforaminal Lumbar Discectomy for High Grade Inferiorly Migrated Lumbar Disc Herniation
Hyeun Sung Kim, Farid Yudoyono, Byapak Paudel, Ki Joon Kim, Jee-Soo Jang, Jeong-Hoon Choi, Sung Kyun Chung, Jeong Hoon Kim, Il-Tae Jang, Seong-Hoon Oh, Jae Eun Park, Sol Lee
BioMed Research International.2018; 2018: 1.     CrossRef
Delayed Infected Pseudomeningocele After Percutaneous Endoscopic Lumbar Diskectomy
Javier Quillo-Olvera, Kutbuddin Akbary, Guang-Xun Lin, Jin-Sung Kim
World Neurosurgery.2018; 119: 315.     CrossRef
Foraminoplasty at the Tip or Base of the Superior Articular Process for Lateral Recess Stenosis in Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy: A Multicenter, Retrospective, Controlled Study with 2-Year Follow-Up
Jun-Song Yang, Lei Chu, Chien-Min Chen, Xiang-Fu Wang, Pei-Gen Xie, Rui Deng, Ke-Xiao Yu, Lei Shi, Zhen-Xing Zhang, Li-Min Rong, Ding-Jun Hao, Zhong-Liang Deng
BioMed Research International.2018; 2018: 1.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Spine Surgery for Extruded Lumbar Disc Herniation
Mutombo Menga Arsene, Xiao-Tao Wu, Zan- Li Jiang, Lei Zhu
The Open Orthopaedics Journal.2018; 12(1): 482.     CrossRef
Application of percutaneous foraminotomy with a specially designed drill tip for foraminal stenosis patient - A case report -
Hyunjung Choo, Sung-Eun Sim
Anesthesia and Pain Medicine.2018; 13(3): 302.     CrossRef
Usefulness of Percutaneous Endoscopic Lumbar Foraminoplasty for Lumbar Disc Herniation
Kyung-Chul Choi, Hyeong-Ki Shim, Chan Jin Park, Dong Chan Lee, Choon-Keun Park
World Neurosurgery.2017; 106: 484.     CrossRef
Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lumbar Diskectomy with Percutaneous Epidural Neuroplasty in Lumbar Disk Herniation: Technical Note
Hyeong-Jin Lee, Jin-Sung Kim, Kyeong-Sik Ryu
World Neurosurgery.2017; 98: 876.e23.     CrossRef
Lumbar Scoliosis Combined Lumbar Spinal Stenosis and Herniation Diagnosed Patient Was Treated with “U” Route Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy
Binbin Wu, Shaobo Zhang, Qingquan Lian, Haibo Yan, Xianfa Lin, Gonghao Zhan
Case Reports in Orthopedics.2017; 2017: 1.     CrossRef