Prediction Model for Unfavorable Outcome in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage Based on Machine Learning
Shengli Li, Jianan Zhang, Xiaoqun Hou, Yongyi Wang, Tong Li, Zhiming Xu, Feng Chen, Yong Zhou, Weimin Wang, Mingxing Liu
J Korean Neurosurg Soc. 2024;67(1):94-102.   Published online 2023 Sep 1     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2023.0118
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development and validation of a machine learning-based predictive model for assessing the 90-day prognostic outcome of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage
Zhi Geng, Chaoyi Yang, Ziye Zhao, Yibing Yan, Tao Guo, Chaofan Liu, Aimei Wu, Xingqi Wu, Ling Wei, Yanghua Tian, Panpan Hu, Kai Wang
Journal of Translational Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Predicting postoperative rehemorrhage in hypertensive intracerebral hemorrhage using noncontrast CT radiomics and clinical data with an interpretable machine learning approach
Weigong Wang, Jinlong Dai, Jibo Li, Xiangyang Du
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef