Learning Curve of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy Based on the Period (Early vs. Late) and Technique (in-and-out vs. in-and-out-and-in): A Retrospective Comparative Study
Sang-Soak Ahn, Sang-Hyeon Kim, Dong-Won Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2015;58(6):539-546.   Published online 2015 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2015.58.6.539
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of the Outcomes of Microendoscopic Discectomy Versus Full-Endoscopic Discectomy for the Treatment of L4/5 Lumbar Disc Herniation
Muneyoshi Fujita, Takahiro Inui, Yasushi Oshima, Hiroki Iwai, Hirohiko Inanami, Hisashi Koga
Global Spine Journal.2024; 14(3): 922.     CrossRef
Optimizing prediction accuracy for early recurrent lumbar disc herniation with a directional mutation-guided SVM model
Mengxian Jia, Jiaxin Lai, Kan Li, Jiyang Chen, Kelun Huang, Chaohui Ding, Ziwei Fan, Zongjie Yuan, Honglin Teng
Computers in Biology and Medicine.2024; 173: 108297.     CrossRef
Outcome of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy in Relation to the Surgeon’s Experience: Propensity Score Matching
Seong Son, Michael Y. Oh, Han Byeol Park, Alexander M. Lopez
Bioengineering.2024; 11(4): 312.     CrossRef
Lumbar percutaneous transforaminal endoscopic discectomy: a retrospective survey on the first 172 adult patients treated in Denmark
Jacob Holmen Terkelsen, Torben Hundsholt, Carsten Reidies Bjarkam
Acta Neurochirurgica.2024;[Epub]     CrossRef
Percutaneous endoscopic transforaminal discectomy and unilateral biportal endoscopic discectomy for lumbar disc herniation: a comparative analysis of learning curves
Zhangfu Li, Honghao Yang, Yaoshen Zhang, Chaofan Han, Yuzeng Liu, Li Guan, Jincai Yang, Yong Hai, Aixing Pan
European Spine Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Learning Curve Analyses in Spine Surgery: A Systematic Simulation-Based Critique of Methodologies
Conor McNamee, Salman Keraidi, Jake McDonnell, Andrew Kelly, Julia Wall, Stacey Darwish, Joseph S. Butler
The Spine Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Biportal endoscopic versus microscopic discectomy for lumbar herniated disc: a randomized controlled trial
Sang-Min Park, Ho-Jin Lee, Hyun-Jin Park, Jun-Young Choi, Ohsang Kwon, Sanghoon Lee, Ho-Joong Kim, Jin S. Yeom
The Spine Journal.2023; 23(1): 18.     CrossRef
Reply to letter to the editor regarding, “Biportal endoscopic versus microscopic discectomy for lumbar herniated disc: a randomized controlled trial”
Sang-Min Park, Ho-Joong Kim
The Spine Journal.2023; 23(3): 469.     CrossRef
How dimensions can guide surgical planning and training: a systematic review of Kambin’s triangle
Romaric Waguia Kouam, Troy Q. Tabarestani, David A. W. Sykes, Nithin Gupta, Brittany G. Futch, Elisabeth Kakmou, C. Rory Goodwin, Norah A. Foster, Khoi D. Than, Walter F. Wiggins, Muhammad M. Abd-El-Barr
Neurosurgical Focus.2023; 54(1): E6.     CrossRef
Clinical efficacy of general anesthesia versus local anesthesia for percutaneous transforaminal endoscopic discectomy
Zhihua Wu, Jiahui He, Huantong Cheng, Shaohao Lin, Peng Zhang, De Liang, Xiaobing Jiang, Jianchao Cui
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Impact of the learning curve of percutaneous endoscopic lumbar discectomy on clinical outcomes: a systematic review
Rohaid Ali, Matthew J Hagan, Ankush Bajaj, J.N. Alastair Gibson, Christoph P. Hofstetter, Albrecht Waschke, Kai-Uwe Lewandrowski, Albert E. Telfeian
Interdisciplinary Neurosurgery.2023; 32: 101738.     CrossRef
Advancing Education in Endoscopic Spinal Navigation: Novel Methods and Technical Note
Maria Eduarda Pertile, Yan de Assunção Bicca, Paula M Maccari, Orlando R Neto, Douglas P Quintas, Raphael Bertani, Sávio Batista, Stefan W Koester, Eloy Rusafa, Marcus Vinicius Flores de Barros Vasconcelos Fernandes Serra
Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
Background, techniques, applications, current trends, and future directions of minimally invasive endoscopic spine surgery: A review of literature
Kevin Tang, Samuel Goldman, Fedan Avrumova, Darren R Lebl
World Journal of Orthopedics.2023; 14(4): 197.     CrossRef
Prodrome to Seizure in Transforaminal Endoscopic Surgery: A Series of 9 Cases
Ajay Krishnan, Vikrant Chauhan, Devanand Degulmadi, Shivanand Mayi, Ravi Ranjan, Mirant B Dave, Shiv Kumar Bali, Pranav Ravi Charde, Abhijith Anil, Preety A Krishnan, Bharat R Dave
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2023; 8(1): 105.     CrossRef
S1 Transforaminal Epidural Anesthesia in Percutaneous Transforaminal Endoscopic Discectomy: A Case-Series Study
Seyed Masoud Hashemi, Shima Rajaei, Mani Falsafi, Ebrahim Golmakani, Faranak Behnaz, Alireza Zali, Sogol Asgari
Anesthesiology and Pain Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of the Outcomes of Microendoscopic Cervical Foraminotomy versus Full-endoscopic Cervical Foraminotomy for the Treatment of Cervical Radiculopathy
Blumstein GIDEON, Kento TAKEBAYASHI, Takahiro INUI, Yasushi OSHIMA, Hiroki IWAI, Hirohiko INANAMI, Hisashi KOGA
Neurologia medico-chirurgica.2023; 63(9): 426.     CrossRef
A Review of Endoscopic Spine Surgery: Decompression for Radiculopathy
Daniel Franco, Nikolaos Mouchtouris, Glenn A. Gonzalez, Kevin Hines, Aria Mahtabfar, Ahilan Sivaganesan, Jack Jallo
Current Pain and Headache Reports.2022; 26(3): 183.     CrossRef
Determining the Minimum Effective Concentration of Ropivacaine in Epidural Anesthesia for Tolerable Pain in Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy to Avoid Nerve Injury: A Double-Blind Study Using a Biased-Coin Design
Bingwei Hu, Liang Li, Hongwei Wang, Tingting Ma, Zhimei Fu, Xianhui Kang, Zhiying Feng
Drug Design, Development and Therapy.2022; Volume 16: 315.     CrossRef
Impact of Body Weight, Height, and Obesity on Selection of Skin Entry Point for Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy
Prasad Patgaonkar, Vaibhav Goyal, Utkarsh Agrawal, Nandan Marathe, Vivek Patel
Asian Journal of Neurosurgery.2022; 17(02): 262.     CrossRef
Full-Endoscopic Foraminoplasty Using a Visualized Bone Reamer in the Treatment of Lumbar Disc Herniation: A Retrospective Study of 80 Cases
Zhi-Hua Ouyang, Ming Tang, Hong-Wei Li, Ming-Xiang Zou, Xue-Lin Li, Wen-Jun Wang, Yi-Guo Yan
World Neurosurgery.2021; 149: e292.     CrossRef
Comparison of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy and Open Lumbar Discectomy in the Treatment of Adolescent Lumbar Disc Herniation: A Retrospective Analysis
Haijiang Yu, Bin Zhu, Xiaoguang Liu
World Neurosurgery.2021; 151: e911.     CrossRef
Evaluation of full-endoscopic lumbar discectomy in the treatment of obese adolescents with lumbar disc herniation: a retrospective study
Haijiang Yu, Bin Zhu, Qingpeng Song, Xiaoguang Liu
BMC Musculoskeletal Disorders.2021;[Epub]     CrossRef
Indications Selection for Surgeons Training in the Translaminar Percutaneous Endoscopic Discectomy Based on Finite Element Analysis
Jingchi Li, Wenqiang Xu, Qingfeng Jiang, Zhipeng Xi, Xiaoyu Zhang, Nan Wang, Lin Xie, Yang Liu
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef
Seizure After Percutaneous Endoscopic Surgery—Incidence, Risk Factors, Prevention, and Management
Chia-Yu Lin, Chien-Chun Chang, Chun Tseng, Yen-Jen Chen, Chun-Hao Tsai, Yuan-Shun Lo, Pang-Hsuan Hsiao, Hsi-Kai Tsou, Chih-Sheng Lin, Hsien-Te Chen
World Neurosurgery.2020; 138: 411.     CrossRef
Learning Curve for Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy: A Systematic Review
Yong Ahn, Sol Lee, Seong Son, Ho Kim, Ji Eun Kim
World Neurosurgery.2020; 143: 471.     CrossRef
Comparison of percutaneous endoscopic lumbar discectomy versus microendoscopic discectomy for the treatment of lumbar disc herniation: a meta-analysis
Rui Shi, Feng Wang, Xin Hong, Yun-Tao Wang, Jun-Ping Bao, Lei Liu, Xiao-Hu Wang, Zhi-Yang Xie, Xiao-Tao Wu
International Orthopaedics.2019; 43(4): 923.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy Assisted by O-Arm-Based Navigation Improves the Learning Curve
Shengxiang Ao, Junlong Wu, Yu Tang, Chao Zhang, Jie Li, Wenjie Zheng, Yue Zhou
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Radiation Exposure and Operation Time in Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy Using Fluoroscopy-Based Navigation System
Hao Qin, Shengbin Huang, Lin Xu, Pingou Wei, Jianzhong Jiang, Zhaolin Xie, Xiang Luo, Haitao Tan, Wenhua Huang
World Neurosurgery.2019; 127: e39.     CrossRef
Comparison of MED and PELD in the Treatment of Adolescent Lumbar Disc Herniation: A 5-Year Retrospective Follow-Up
Haiyin Li, Changqing Jiang, Xuesong Mu, Weiren Lan, Yue Zhou, Changqing Li
World Neurosurgery.2018; 112: e255.     CrossRef
Delayed Infected Pseudomeningocele After Percutaneous Endoscopic Lumbar Diskectomy
Javier Quillo-Olvera, Kutbuddin Akbary, Guang-Xun Lin, Jin-Sung Kim
World Neurosurgery.2018; 119: 315.     CrossRef
Surgical and radiological outcomes after posterior vertebral column resection according to the surgeon's experience
Byoung Hun Lee, Seung-Jae Hyun, Sanghyun Han, Ki-Jeong Kim, Tae-Ahn Jahng, Yongjung J. Kim, Hyun-Jib Kim
Medicine.2018; 97(34): e11660.     CrossRef
Working Cannula-Based Endoscopic Foraminoplasty: A Technical Note
Suxi Gu, Kedong Hou, Wei Jian, Jianwei Du, Songhua Xiao, Xifeng Zhang
BioMed Research International.2018; 2018: 1.     CrossRef
Percutaneous endoscopic lumbar discectomy: Results of first 100 cases
Kanthila Mahesha
Indian Journal of Orthopaedics.2017; 51(1): 36.     CrossRef
Structural Preservation Percutaneous Endoscopic Lumbar Interlaminar Discectomy for L5-S1 Herniated Nucleus Pulposus
Jung-Sup Lee, Hyeun-Sung Kim, Jee-Soo Jang, Il-Tae Jang
BioMed Research International.2016; 2016: 1.     CrossRef