A Prospective, Multi-Center, Double-Blind, Randomized Study to Evaluate the Efficacy and Safety of the Synthetic Bone Graft Material DBM Gel with rhBMP-2 versus DBM Gel Used during the TLIF Procedure in Patients with Lumbar Disc Disease
Seung-Jae Hyun, Seung Hwan Yoon, Joo Han Kim, Jae Keun Oh, Chang-Hyun Lee, Jun Jae Shin, Jiin Kang, Yoon Ha
J Korean Neurosurg Soc. 2021;64(4):562-574.   Published online 2021 Apr 29     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2020.0331
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk factors affecting spinal fusion: A meta-analysis of 39 cohort studies
Shudong Yang, Beijun Zhou, Jiaxuan Mo, Ruidi He, Kunbo Mei, Zhi Zeng, Gaigai Yang, Yuwei Chen, Mingjiang Luo, Siliang Tang, Zhihong Xiao, Jae-Young Hong
PLOS ONE.2024; 19(6): e0304473.     CrossRef
Comparison of Outcomes of Multi-Level Anterior, Oblique, Transforaminal Lumbar Interbody Fusion Surgery : Impact on Global Sagittal Alignment
Jiwon Yoon, Ho Yong Choi, Dae Jean Jo
Journal of Korean Neurosurgical Society.2023; 66(1): 33.     CrossRef
Pediatric Spine Trauma
Sungjae An, Seung-Jae Hyun
Journal of Korean Neurosurgical Society.2022; 65(3): 361.     CrossRef
Evaluation of interbody fusion efficacy and biocompatibility of a polyetheretherketone/calcium silicate/porous tantalum cage in a goat model
Kai Yuan, Kai Zhang, Yiqi Yang, Yixuan Lin, Feng Zhou, Jingtian Mei, Hanjun Li, Jie Wei, Zhifeng Yu, Jie Zhao, Tingting Tang
Journal of Orthopaedic Translation.2022; 36: 109.     CrossRef
Surgical Outcomes and Fusion Rate Following Spinal Fusion in Patients with Chronic Kidney Disease: Impact of Kidney Function
Dae Jean Jo, Ho Yong Choi
World Neurosurgery.2022; 168: e587.     CrossRef