Is Stent-Assisted Coil Embolization for the Treatment of Ruptured Blood Blister-Like Aneurysms of the Supraclinoid Internal Carotid Artery Effective? : An Analysis of Single Institutional Experience with Pooled Data
Haewon Roh, Junwon Kim, Sang-il Suh, Taek-Hyun Kwon, Wonki Yoon
J Korean Neurosurg Soc. 2021;64(2):217-228.   Published online 2021 Feb 26     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2020.0174
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Flow Diverter Device-Assisted Coiling Treatment for Cerebral Blister Aneurysm: A Single-Center Study
Wei Feng, Xinhua Tian, Junlong Kang, Zhaowei Han, E Chen
Brain Sciences.2023; 13(3): 435.     CrossRef
Treatment with a flow diverter-assisted coil embolization for ruptured blood blister-like aneurysms of the internal carotid artery: a technical note and analysis of single-center experience with pooled data
Yi-Bin Zhang, Pei-Sen Yao, Hao-Jie Wang, Bing-Sen Xie, Jia-Yin Wang, Mei Zhu, Deng-Liang Wang, Liang-Hong Yu, Yuan-Xiang Lin, Bin Gao, Shu-Fa Zheng, De-Zhi Kang
Neurosurgical Review.2023;[Epub]     CrossRef