Spontaneous Resolution of a Large Chronic Subdural Hematoma Which Required Surgical Decompression
Gun Seok Lee, Young Seok Park, Kyung Soo Min, Mou Seop Lee
J Korean Neurosurg Soc. 2015;58(3):301-303.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2015.58.3.301
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Spontaneous resolution of chronic subdural hematoma: Does only the size matter?
Messias Gonçalves Pacheco Junior, Bruno Lima Pessoa, Jose Alberto Landeiro, Pedro Henrique de Abreu Macedo, Marco Antônio Araújo Leite
Surgical Neurology International.2019; 10: 194.     CrossRef
Safety and Efficacy of Atorvastatin for Chronic Subdural Hematoma in Chinese Patients
Rongcai Jiang, Shiguang Zhao, Renzhi Wang, Hua Feng, Jianmin Zhang, Xingang Li, Ying Mao, Xianrui Yuan, Zhou Fei, Yuanli Zhao, Xinguang Yu, Wai Sang Poon, Xide Zhu, Ning Liu, Dezhi Kang, Tao Sun, Baohua Jiao, Xianzhi Liu, Rutong Yu, Junyi Zhang, Guodong G
JAMA Neurology.2018; 75(11): 1338.     CrossRef
Spontaneous Resolution of Chronic Subdural Hematoma : Close Observation as a Treatment Strategy
Hyung Chan Kim, Jung Ho Ko, Dong Soo Yoo, Sang-Koo Lee
Journal of Korean Neurosurgical Society.2016; 59(6): 628.     CrossRef
Effects of Atorvastatin on Conservative and Surgical Treatments of Chronic Subdural Hematoma in Patients
Min Xu, Pin Chen, Xun Zhu, Cunzu Wang, Xueqiang Shi, Bo Yu
World Neurosurgery.2016; 91: 23.     CrossRef