Risk Factors of Rehemorrhage in Postoperative Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage : A Case-Control Study
Yanming Ren, Jun Zheng, Xiaowei Liu, Hao Li, Chao You
J Korean Neurosurg Soc. 2018;61(1):35-41.   Published online 2017 Dec 29     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2017.0199
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Predictive value of hyponatremia for short-term mortality in supratentorial spontaneous intracerebral hemorrhage: a single center study
Ao Qian, Longyi Zheng, Zeyuan He, Jing Zhou, Shuang Tang, Wenli Xing
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
A nomogram to predict the risk of postoperative intracranial rebleeding in patients with spontaneous intracranial hematoma
Junhua Yang, Yang Liu, Qingyuan Liu, Kaiwen Wang, Shaohua Mo, Maogui Li, Jun Wu, Pengjun Jiang, Shuzhe Yang, Rui Guo, Yi Yang, Jiaming Zhang, Yong Cao, Shuo Wang
Neurosurgical Review.2022; 45(2): 1571.     CrossRef
Emergency surgery is an effective way to improve the outcome of severe spontaneous intracerebral hemorrhage patients on long-term oral antiplatelet therapy
Jun Wu, Qingyuan Liu, Kaiwen Wang, Junhua Yang, Pengjun Jiang, Maogui Li, Nuochuan Wang, Yong Cao, Zeguang Ren, Yanan Zhang, Shuo Wang
Neurosurgical Review.2021; 44(2): 1205.     CrossRef
The Effect of Preoperative Antiplatelet Therapy on Early Postoperative Rehemorrhage and Outcomes in Patients With Spontaneous Intracranial Hematoma
Junhua Yang, Qingyuan Liu, Shaohua Mo, Kaiwen Wang, Maogui Li, Jun Wu, Pengjun Jiang, Shuzhe Yang, Rui Guo, Yi Yang, Jiaming Zhang, Yang Liu, Yong Cao, Shuo Wang
Frontiers in Aging Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
Surgical strategy for patients with supratentorial spontaneous intracerebral hemorrhage: minimally invasive surgery and conventional surgery
Je Hun Jang, Won-Sang Cho, Noah Hong, Chang Hwan Pang, Sung Ho Lee, Hyun-Seung Kang, Jeong Eun Kim
Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery.2020; 22(3): 156.     CrossRef
Adverse events in brain tumor surgery: incidence, type, and impact on current quality metrics
Stephanie Schipmann, Tobias Brix, Julian Varghese, Nils Warneke, Michael Schwake, Benjamin Brokinkel, Christian Ewelt, Martin Dugas, Walter Stummer
Acta Neurochirurgica.2019; 161(2): 287.     CrossRef
Impact of Surgeon Experience on Postoperative Rehemorrhage in Spontaneous Basal Ganglia Intracerebral Hemorrhage
Wen-Jian Zheng, Liang-Ming Li, Yong-Hua Zhu, Zi-Hui Hu, Wei Liao, Qi-Chang Lin, Wei-Biao Lin, Zheng-Kai Zhu, Jia-Hao Su, Shao-Hua Lin
World Neurosurgery.2019; 131: e402.     CrossRef
Antithrombotic Management After Intracranial Hemorrhage
Christian E. Cajavilca, Destiny Hooper, Rajeel Imran, Rajan R. Gadhia
Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Anticoagulation Resumption After Intracerebral Hemorrhage
Yan-guang Li, Gregory Y. H. Lip
Current Atherosclerosis Reports.2018;[Epub]     CrossRef