Microvascular Decompression for Glossopharyngeal Neuralgia : Clinical Analyses of 30 Cases
Mi Kyung Kim, Jae Sung Park, Young Hwan Ahn
J Korean Neurosurg Soc. 2017;60(6):738-748.   Published online 2017 Oct 25     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2017.0506.010
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Salvage gamma knife surgery for recurrent glossopharyngeal neuralgia following microvascular decompression: a retrospective case series
Songshan Chai, Hao Xu, Dongdong Xiao, Jiajing Wang, Yihao Wang, Junjun Li, Peng Fu, Hendrik Pool, Nanxiang Xiong
Acta Neurochirurgica.2021; 163(4): 1021.     CrossRef
Endoscopic microvascular decompression for glossopharyngeal neuralgia
Qian Huang, Jiajing Wang, Tianpeng Han, Jia Han, Songshan Chai
Acta Neurochirurgica.2021; 163(4): 1049.     CrossRef
Management of recurrent glossopharyngeal neuralgia after a failed microvascular decompression
Songshan Chai, Hao Xu, Jia Han, Tianpeng Han, Xuan Wang, Wei Xiang
Acta Neurochirurgica.2021; 163(6): 1615.     CrossRef
Vascular decompression with videoendoscopy as a treatment for glossopharyngeal nerve neuralgia: clinical case and literature review
A. G. Vinokurov, A. A. Kalinkin, A. A. Bocharov, O. N. Kalinkina, S. M. Chupalenkov
Russian journal of neurosurgery.2021; 23(2): 77.     CrossRef
Microvascular decompression: is routine postoperative CT imaging necessary?
Gökce Hatipoglu Majernik, Shadi Al-Afif, Hans E. Heissler, Luisa Cassini Ascencao, Joachim K. Krauss
Acta Neurochirurgica.2020; 162(5): 1095.     CrossRef
Reoperation after failed microvascular decompression for glossopharyngeal neuralgia
Bing Ni, Yongsheng Hu, Tao Du, Xiaohua Zhang, Hongwei Zhu
Acta Neurochirurgica.2020; 162(11): 2783.     CrossRef

The Long-Term Outcome of CT-Guided Pulsed Radiofrequency in the Treatment of Idiopathic Glossopharyngeal Neuralgia: A Retrospective Multi-Center Case Series

Yitong Jia, Niti Shrestha, Xiaodi Wang, Tao Wang, Fang Luo
Journal of Pain Research.2020; Volume 13: 2093.     CrossRef
CT-guided percutaneous radiofrequency thermocoagulation for glossopharyngeal neuralgia: A retrospective clinical study of 117 cases
Liping Song, Liangliang He, Qian Pei, Kejun Peng, Nan Wang, Zhaoxuan Guo, Jiaxiang Ni
Clinical Neurology and Neurosurgery.2019; 178: 42.     CrossRef
Glossopharyngeal Neuralgia Treatment Outcomes After Nerve Section, Microvascular Decompression, or Stereotactic Radiosurgery: A Systematic Review and Meta-Analysis
Victor M. Lu, Anshit Goyal, Christopher S. Graffeo, Avital Perry, Benjamin P. Jonker, Michael J. Link
World Neurosurgery.2018; 120: 572.     CrossRef
Management of Recurrent Glossopharyngeal Neuralgia Following Microvascular Decompression Surgery
Dhivya Palanisamy, Miyatani Kyosuke, Yamada Yasuhiro, Kawase Tsukasa, Yoko Kato
World Neurosurgery.2018; 117: 339.     CrossRef
Does Glossopharyngeal Neuralgia Need Rhizotomy in Neurovascular Decompression Surgery?
Ji Wang, Rui Yu, Chuncheng Qu, Jun Jiang, Chengwei Wang, Qinghu Meng, Shengcheng Wei
Journal of Craniofacial Surgery.2018; 29(8): 2192.     CrossRef
Veins of the Cerebellopontine Angle and Specific Complications of Sacrifice, with Special Emphasis on Microvascular Decompression Surgery. A Review
Chloé Dumot, Marc Sindou
World Neurosurgery.2018; 117: 422.     CrossRef