Factors Associated Postoperative Hydrocephalus in Patients with Traumatic Acute Subdural Hemorrhage
Han Kim, Heui Seung Lee, Sung Yeol Ahn, Sung Chun Park, Won Huh
J Korean Neurosurg Soc. 2017;60(6):730-737.   Published online 2017 Oct 25     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2017.0210
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Factors associated with the development and outcome of hydrocephalus after decompressive craniectomy for traumatic brain injury
Ji Hee Kim, Jun Hyong Ahn, Jae Keun Oh, Joon Ho Song, Seung Woo Park, In Bok Chang
Neurosurgical Review.2021; 44(1): 471.     CrossRef
Postoperative complications influencing the long-term outcome of head-injured patients after decompressive craniectomy
Guangfu Di, Yuhai Zhang, Hua Liu, Xiaochun Jiang, Yong Liu, Kun Yang, Jiu Chen, Hongyi Liu
Brain and Behavior.2019; 9(1): e01179.     CrossRef
Predictors Associated With Post-Traumatic Hydrocephalus in Patients With Head Injury Undergoing Unilateral Decompressive Craniectomy
Qianxin Hu, Guangfu Di, Xuefei Shao, Wei Zhou, Xiaochun Jiang
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Risk Factors Predicting Posttraumatic Hydrocephalus After Decompressive Craniectomy in Traumatic Brain Injury
Guangfu Di, Qianxin Hu, Dongming Liu, Xiaochun Jiang, Jiu Chen, Hongyi Liu
World Neurosurgery.2018; 116: e406.     CrossRef