Factors Associated Postoperative Hydrocephalus in Patients with Traumatic Acute Subdural Hemorrhage
Han Kim, Heui Seung Lee, Sung Yeol Ahn, Sung Chun Park, Won Huh
J Korean Neurosurg Soc. 2017;60(6):730-737.   Published online 2017 Oct 25     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2017.0210
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Postoperative complications influencing the long-term outcome of head-injured patients after decompressive craniectomy
Guangfu Di, Yuhai Zhang, Hua Liu, Xiaochun Jiang, Yong Liu, Kun Yang, Jiu Chen, Hongyi Liu
Brain and Behavior.2019; 9(1): e01179.     CrossRef
Predictors Associated With Post-Traumatic Hydrocephalus in Patients With Head Injury Undergoing Unilateral Decompressive Craniectomy
Qianxin Hu, Guangfu Di, Xuefei Shao, Wei Zhou, Xiaochun Jiang
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Risk Factors Predicting Posttraumatic Hydrocephalus After Decompressive Craniectomy in Traumatic Brain Injury
Guangfu Di, Qianxin Hu, Dongming Liu, Xiaochun Jiang, Jiu Chen, Hongyi Liu
World Neurosurgery.2018; 116: e406.     CrossRef