Simple Coiling versus Stent-Assisted Coiling of Paraclinoid Aneurysms : Radiological Outcome in a Single Center Study
Soo Yeon Kim, Dong Sun Park, Hye Yin Park, Young Il Chun, Chang Taek Moon, Hong Gee Roh
J Korean Neurosurg Soc. 2017;60(6):644-653.   Published online 2017 Oct 25     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2017.0193
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Stent-assistant versus non-stent-assistant coiling for ruptured and unruptured intracranial aneurysms: A meta-analysis and systematic review
Fardin Nabizadeh, Parya Valizadeh, Mohammad Balabandian
World Neurosurgery: X.2024; 21: 100243.     CrossRef
Endovascular Treatment and Microsurgical Clipping for the Management of Paraclinoid Intracranial Aneurysms: A Systematic Review and Meta-Analysis
Aaron Rodriguez-Calienes, Nagheli Fernanda Borjas-Calderón, Juan Vivanco-Suarez, J. Pierre Zila-Velasque, Sandra S. Chavez-Malpartida, Fernando Terry, Pamela Grados-Espinoza, Giancarlo Saal-Zapata
World Neurosurgery.2023; 178: e489.     CrossRef
Safety and effectiveness of double microcatheter technique in the treatment of ruptured aneurysms of anterior cerebral circulation
Xintong Zhao, Zihuan Zhang, Jiaqiang Liu, Feiyun Qin, Liying Hu, Zhenbao Li
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Association of Anterior Cerebral Artery Variants and Cerebral Infarction in Patients with Balloon-Assisted Coil Embolization for Unruptured Internal Carotid Artery Aneurysms
Jun Ki Kim, Jai Ho Choi, Bum Soo Kim, Yong Sam Shin
World Neurosurgery.2021; 147: e69.     CrossRef
Endovascular Treatment for Lateral Wall Paraclinoid Aneurysms and the Influence of Internal Carotid Artery Angle
Natsuki SUGIYAMA, Takashi FUJII, Kenji YATOMI, Kosuke TERANISHI, Hidenori OISHI, Hajime ARAI
Neurologia medico-chirurgica.2021; 61(4): 275.     CrossRef
Coil Embolization of Wide-Neck Bifurcation Aneurysms via Shouldering and Framing: A Safe Alternative to Conventional Techniques
Joshua H. Weinberg, Ahmad Sweid, Ashlee Asada, Rawad Abbas, Daniel Joffe, Kareem El Naamani, Michael Reid Gooch, Nabeel Herial, Stavropoula Tjoumakaris, Robert H. Rosenwasser, Pascal Jabbour, Hekmat Zarzour
World Neurosurgery.2020; 139: e800.     CrossRef
Intracranial Complex Ruptured Aneurysms Coiled with Overlapping Low-Profile Visualized Intraluminal Support Stents: Another Available Option for Complex Ruptured Intracranial Aneurysms
Zhiyuan Yan, Kuang Zheng, Ye Xiong, Fujun Lan, Yunhui Wang, Xianxi Tan, Ming Zhong, Zequn Li
World Neurosurgery.2019; 125: e22.     CrossRef
Coil Embolization for Cerebral Aneurysms Using a Semi-Jailing Technique and Open-Cell Stent
Manabu Shirakawa, Shinichi Yoshimura, Kazutaka Uchida, Kiyofumi Yamada, Daisuke Sakamoto, Tomoko Iida, Yoshihiro Takada, Reiichi Ishikura
World Neurosurgery.2019; 125: e16.     CrossRef
Hemodynamic Characteristics Associated With Paraclinoid Aneurysm Recurrence in Patients After Embolization
Bin Sheng, Degang Wu, Jinlong Yuan, Shanshui Xu, Zhenbao Li, Jin Dong, Niansheng Lai, Xinggen Fang
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Progressive thrombosis of unruptured aneurysms after coil embolization: analysis of 255 consecutive aneurysms
Yusuke Funakoshi, Hirotoshi Imamura, Shoichi Tani, Hidemitsu Adachi, Ryu Fukumitsu, Tadashi Sunohara, Yoshihiro Omura, Yuichi Matsui, Natsuhi Sasaki, Tatsumaru Fukuda, Ryo Akiyama, Kazufumi Horiuchi, Shinji Kajiura, Masashi Shigeyasu, Nobuyuki Sakai
Journal of NeuroInterventional Surgery.2019; 11(11): 1113.     CrossRef
Loop microcatheter technique for coil embolization of paraclinoid aneurysms
Zhen Yu Jia, Yun Sun Song, Jae Jon Sheen, Joong Goo Kim, Chae Woon Lee, Dae Chul Suh
Acta Neurochirurgica.2018; 160(9): 1755.     CrossRef