Morphological and Hemodynamic Parameters for Middle Cerebral Artery Bifurcation Aneurysm Rupture Risk Assessment
Hao Qin, Qixia Yang, Qiang Zhuang, Jianwu Long, Fan Yang, Hongqi Zhang
J Korean Neurosurg Soc. 2017;60(5):504-510.   Published online 2017 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2017.0101.009
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Morphological predictors of middle cerebral artery bifurcation aneurysm rupture
Yongchun Chen, Boli Lin, Jiafeng Zhou, Lifang Chen, Yunjun Yang, Bing Zhao
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020; 192: 105708.     CrossRef
Age and morphology of posterior communicating artery aneurysms
Jian Zhang, Anil Can, Pui Man Rosalind Lai, Srinivasan Mukundan, Victor M. Castro, Dmitriy Dligach, Sean Finan, Sheng Yu, Vivian S. Gainer, Nancy A. Shadick, Guergana Savova, Shawn N. Murphy, Tianxi Cai, Scott T. Weiss, Rose Du
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Morphology parameters for rupture in middle cerebral artery mirror aneurysms
Wei-dong Xu, Han Wang, Qi Wu, Li-Li Wen, Zong-qi You, Bin Yuan, Shu-juan Chen, Han-Dong Wang, Xin Zhang
Journal of NeuroInterventional Surgery.2020; 12(9): 858.     CrossRef
Morphological Variables Associated With Ruptured Middle Cerebral Artery Aneurysms
Jian Zhang, Anil Can, Srinivasan Mukundan, Michael Steigner, Victor M Castro, Dmitriy Dligach, Sean Finan, Sheng Yu, Vivian Gainer, Nancy A Shadick, Guergana Savova, Shawn Murphy, Tianxi Cai, Zhong Wang, Scott T Weiss, Rose Du
Neurosurgery.2019; 85(1): 75.     CrossRef
Determining Significant Morphological and Hemodynamic Parameters to Assess the Rupture Risk of Cerebral Aneurysms
Nicolás Amigo, Álvaro Valencia
Journal of Medical and Biological Engineering.2019; 39(3): 329.     CrossRef
High wall shear stress beyond a certain range in the parent artery could predict the risk of anterior communicating artery aneurysm rupture at follow-up
Xin Zhang, Tamrakar Karuna, Zhi-Qiang Yao, Chuan-Zhi Duan, Xue-Min Wang, Shun-Ting Jiang, Xi-Feng Li, Jia-He Yin, Xu-Ying He, Shen-Quan Guo, Yun-Chang Chen, Wen-Chao Liu, Ran Li, Hai-Yan Fan
Journal of Neurosurgery.2019; 131(3): 868.     CrossRef
COMPUTATIONAL STUDY ON THE RUPTURE RISK IN REAL CEREBRAL ANEURYSMS WITH GEOMETRICAL AND FLUID-MECHANICAL PARAMETERS USING FSI SIMULATIONS AND MACHINE LEARNING ALGORITHMS
ALFREDO ARANDA, ALVARO VALENCIA
Journal of Mechanics in Medicine and Biology.2019; 19(03): 1950014.     CrossRef