Endoscopic Spine Surgery
Gun Choi, Chetan S Pophale, Bhupesh Patel, Priyank Uniyal
J Korean Neurosurg Soc. 2017;60(5):485-497.   Published online 2017 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2017.0203.004
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Thoracic de-kyphosis for revision surgery of a failure case of endoscopic discectomy: a case report and literature review
Zeng Xu, Bin Sun, Yu Chen, Ying Zhang, Jian-Xi Wang, Chang-Gui Shi, Ke Zhang, Hui-Qiao Wu, Wei Xie, Xiao-Dong Wu
British Journal of Neurosurgery.2021; 35(1): 43.     CrossRef
The Evolution of Transforaminal Endoscopic Spine Surgery
Ashwinkumar Vasant Khandge, Sagar Bhupendra Sharma, Jin-Sung Kim
World Neurosurgery.2021; 145: 643.     CrossRef
Should adjacent asymptomatic lumbar disc herniation be simultaneously rectified? A retrospective cohort study of 371 cases that received an open fusion or endoscopic discectomy only on symptomatic segments
Xiaoliang Wu, Yangyang Ma, Ruoting Ding, Xiao Xiao, Dehong Yang
The Spine Journal.2021; 21(3): 411.     CrossRef
Hybrid Interlaminar Endoscopic Lumbar Decompression in Disc Herniation Combined With Spinal Stenosis
Kuo-Tai Chen, Kyung-Chul Choi, Myung-Soo Song, Hussam Jabri, Yadhu K Lokanath, Jin-Sung Kim
Operative Neurosurgery.2021; 20(3): E168.     CrossRef
Incorporating New Technologies to Overcome the Limitations of Endoscopic Spine Surgery: Navigation, Robotics, and Visualization
Bang-Sang Hahn, Jeong-Yoon Park
World Neurosurgery.2021; 145: 712.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy via Transforaminal Approach Combined with Interlaminar Approach for L4 /5 and L5 / S1 Two‐Level Disc Her
Zhi Zhou, Hai‐jian Ni, Wei Zhao, Guang‐fei Gu, Jia Chen, Yan‐jie Zhu, Chao‐bo Feng, Hao‐yu Gong, Yun‐shan Fan, Shi‐sheng He
Orthopaedic Surgery.2021; 13(3): 979.     CrossRef
Rationale of Endoscopic Spine Surgery: A New Paradigm Shift In Spine Surgery From Patient’s benefits to Public Interest In This New Era of Pandemic
Hyeun Sung Kim, Pang Hung Wu, Il-Tae Jang
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2021; 6(Suppl 1): S77.     CrossRef
Expanded Indications of Full Endoscopic Spine Sugery
Ajay Krishnan, Hyeun Sung Kim, Aditya Raj, Bharat R Dave
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2021; 6(Suppl 1): S130.     CrossRef
Commentary: Optimizing Visualization in Endoscopic Spine Surgery
Timothy Y Wang, Khoi D Than
Operative Neurosurgery.2021; 21(Supplement): S67.     CrossRef
Posterior Percutaneous Endoscopic Technique Through Bilateral Translaminar Osseous Channels for Thoracic Spinal Stenosis Caused by Ossification of the Ligamentum Flavum Combined with Disk Herniation at the T10–11 Level: A Technical Note
Lei Liu, Qing Li, Jun Ao, Qian Du, Zhi-Jun Xin, Wen-Bo Liao
World Neurosurgery.2020; 133: 135.     CrossRef
Current status of full-endoscopic spine surgery in cervical spine: Anterior and posterior approach
SagarB Sharma, Jin-Sung Luke Kim, NaveenD Siddappa, HussamE Jabri
Indian Spine Journal.2020; 3(1): 41.     CrossRef
Selective nerve root block combined with posterior percutaneous cervical endoscopic discectomy for cervical spondylotic radiculopathy with double nerve root variation
Tong Yu, Jun Zhang, Jiu-Ping Wu, Hai-Chi Yu, Hai-Qing Tian, Su-Li Luo, Qin-Yi Liu
Medicine.2020; 99(12): e19464.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Thoracic Decompression for Thoracic Spinal Stenosis Under Local Anesthesia
Xiao-Kang Cheng, Bin Chen
World Neurosurgery.2020; 139: 488.     CrossRef
Posterolateral full-endoscopic uniportal foraminotomy and discectomy for central hard thoracic disc herniation – A case report and literature review
Adrian Kelly, Aftab Younus
Interdisciplinary Neurosurgery.2020; 22: 100828.     CrossRef
The Technical Feasibility of Unilateral Biportal Endoscopic Decompression for The Unpredicted Complication Following Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion: Case Report
Kwang-Ryeol Kim, Jeong-Yoon Park
Neurospine.2020; 17(Suppl 1): S154.     CrossRef
Modified Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy for Highly Upmigrated Disc Herniation: A Proctorship Description of the Technique via Translaminar Route
Ashwinkumar Vasant Khandge, Jin-Sung Kim
Neurospine.2020; 17(Suppl 1): S66.     CrossRef
Transforaminal Endoscopic Thoracic Discectomy: Technical Review to Prevent Complications
Gun Choi, Diego Munoz-Suarez
Neurospine.2020; 17(Suppl 1): S58.     CrossRef
Management of spondylolisthesis using MIS techniques: Recent advances
Arvind Gopalrao Kulkarni, Shrikant S. Sagane, Tushar Satish Kunder
Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma.2020; 11(5): 839.     CrossRef
Inside-Out Approach of Lumbar Endoscopic Unilateral Laminotomy for Bilateral Decompression: A Detailed Technical Description, Rationale and Outcomes
Kang Taek Lim, Elmer Jose Arevalo Meceda, Chun-Kun Park
Neurospine.2020; 17(Suppl 1): S88.     CrossRef
Transforaminal Endoscopic Discectomy for Hard or Calcified Lumbar Disc Herniation: A New Surgical Technique and Clinical Outcomes
Sang-Ha Shin, Jun-Seok Bae, Sang-Ho Lee, Han-Joong Keum, Won-Seok Jang
World Neurosurgery.2020; 143: e224.     CrossRef
Technical considerations in transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy: Detailed description of 2 cases and literature review
Adrian Kelly, Aftab Younus
Interdisciplinary Neurosurgery.2020; 22: 100892.     CrossRef
Early Dural Sac Termination with Lumbar Disc Herniation: A Mimic of Nerve Root Anomalies
Hee-Seok Yang, Jang-Ho Bae, Jeong-Yoon Park
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2020; 5(2): 84.     CrossRef
Design of a robot-assisted system for transforaminal percutaneous endoscopic lumbar surgeries: study protocol
Ning Fan, Shuo Yuan, Peng Du, Wenyi Zhu, Liang Li, Yong Hai, Hui Ding, Guangzhi Wang, Lei Zang
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2020;[Epub]     CrossRef
Minimally Invasive Spine Surgery: Techniques, Technologies, and Indications
Jiwon Park, Dae-Woong Ham, Byung-Taek Kwon, Sang-Min Park, Ho-Joong Kim, Jin S. Yeom
Asian Spine Journal.2020; 14(5): 694.     CrossRef
AI-based Automatic Spine CT Image Segmentation and Haptic Rendering for Spinal Needle Insertion Simulator
Ikjong Park, Keehoon Kim, Gun Choi, Wan Kyun Chung
Journal of Korea Robotics Society.2020; 15(4): 316.     CrossRef
Keyhole Foraminotomy via a Percutaneous Posterior Full-endoscopic Approach for Cervical Radiculopathy: An Advanced Procedure and Clinical Study
Rong-jin Luo, Yu Song, Zhi-wei Liao, Hui-peng Yin, Sheng-feng Zhan, Sai-deng Lu, Chao Chen, Cao Yang
Current Medical Science.2020; 40(6): 1170.     CrossRef
Minimally invasive discectomy for lumbar disc herniation: current concepts, surgical techniques, and outcomes
Haruo Kanno, Toshimi Aizawa, Ko Hahimoto, Eiji Itoi
International Orthopaedics.2019; 43(4): 917.     CrossRef
Percutaneous full endoscopic posterior decompression of thoracic myelopathy caused by ossification of the ligamentum flavum
Bo An, Xing-Chen Li, Cheng-Pei Zhou, Bi-Sheng Wang, Hao-Ran Gao, Hai-Jun Ma, Yi He, Hong-Gang Zhou, He-Jun Yang, Ji-Xian Qian
European Spine Journal.2019; 28(3): 492.     CrossRef
Posterior Percutaneous Full-Endoscopic Cervical Laminectomy and Decompression for Cervical Stenosis with Myelopathy: A Technical Note
Yongpeng Lin, Siyuan Rao, Yongjin Li, Shuai Zhao, Bolai Chen
World Neurosurgery.2019; 124: 350.     CrossRef
Biomechanical comparison of percutaneous posterior endoscopic cervical discectomy and anterior cervical decompression and fusion on the treatment of cervical spondylotic radiculopathy
Jiabin Ren, Rui Li, Kai Zhu, Xuexin Han, Xin Liu, Yu He, Zhaozhong Sun
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2019;[Epub]     CrossRef
Anatomical Relationship of the Vertebral Artery With the Lateral Recess: Clinical Importance for Posterior Cervical Foraminotomy
Sung Woon Oh, Ravindra Singh, Nitin Maruti Adsul, Jung Hoon Noh, Jun Hwan Park, Hyeun-Sung Kim, Il-Tae Jang, Seong Hoon Oh
Neurospine.2019; 16(1): 34.     CrossRef
Full Endoscopic Discectomy Using Transforaminal Endoscopic Spine System Technique: A Mini Review of Complications
Stylianos Kapetanakis, Constantinos Chaniotakis, Antonios G. Angoules
The Open Orthopaedics Journal.2019; 13(1): 76.     CrossRef
Pneumocephalus with Conscious Disturbance After Full Endoscopic Lumbar Diskectomy
Cheng-Han Lin, Shang-Ming Lin, Tsung-Yu Lan, Jwo-Luen Pao
World Neurosurgery.2019; 131: 112.     CrossRef
Percutaneous endoscopic thoracic discectomy via posterolateral approach
Wei Liu, Liyu Yao, Xingchen Li, Zhisen Tian, Cong Ning, Ming Yan, Yuanyi Wang
Medicine.2019; 98(41): e17579.     CrossRef
Trans-foraminal endoscopic uniportal decompression in degenerative lumbar spondylolisthesis: a technical and case report
Ajay Krishnan, Mahesh Kulkarni, Mreetaunjay Singh, Chaitanya Reddy, Shivanand Mayi, D. Devanand, Ravi Ranjan Rai, Bharat R. Dave
Egyptian Journal of Neurosurgery.2019;[Epub]     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Spine Minimally Invasive Technique for Decompression Therapy of Thoracic Myelopathy Caused by Ossification of the Ligamentum Flavum
Xinxin Miao, Dingwen He, Tianlong Wu, Xigao Cheng
World Neurosurgery.2018; 114: 8.     CrossRef
Get Ready for 100 Years of Active Spine Life Using Percutaneous Endoscopic Spine Surgery (PESS)
Hyeun Sung Kim, Nitin Adsul, Ki Joon Kim, Jee-Soo Jang, Il-Tae Jang, Seong-Hoon Oh
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2018; 3(1): 1.     CrossRef
Feasibility of Full Endoscopic Spine Surgery in Patients Over the Age of 70 Years With Degenerative Lumbar Spine Disease
Jeong Hoon Kim, Hyeun Sung Kim, Ankur Kapoor, Nitin Adsul, Ki Joon Kim, Sung Ho Choi, Jee-Soo Jang, Il-Tae Jang, Seong-Hoon Oh
Neurospine.2018; 15(2): 131.     CrossRef
Endoscopic Anterior Approach for Cervical Disc Disease (Disc Preserving Surgery)
Vijay Singh Parihar, Nishtha Yadav, Shailendra Ratre, Amitesh Dubey, Yad Ram Yadav
World Neurosurgery.2018; 115: e599.     CrossRef
Efficacy and Safety of Full-endoscopic Decompression via Interlaminar Approach for Central or Lateral Recess Spinal Stenosis of the Lumbar Spine
Chang-Hyun Lee, Miyoung Choi, Dal Sung Ryu, Il Choi, Chi Heon Kim, Hyeun Sung Kim, Moon-Jun Sohn
Spine.2018; 43(24): 1756.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Spine Surgery for Extruded Lumbar Disc Herniation
Mutombo Menga Arsene, Xiao-Tao Wu, Zan- Li Jiang, Lei Zhu
The Open Orthopaedics Journal.2018; 12(1): 482.     CrossRef