Primary Glioblastoma of the Cerebellopontine Angle : Case Report and Review of the Literature
Ji-Hye Lee, Jong Hyun Kim, Taek-Hyun Kwon
J Korean Neurosurg Soc. 2017;60(3):380-384.   Published online 2017 May 1     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2015.0303.006
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Primary Glioblastoma of Cerebellopontine Angle in Adult Mimicking Acoustic Neuroma
Dian-xu Yang, Yao Jing, Zhi-ming Xu, Fang Yuan, Ying-liang Liu, Gui-song Wang, Heng-li Tian
World Neurosurgery.2019; 122: 48.     CrossRef