The Risk Factors for Hydrocephalus and Subdural Hygroma after Decompressive Craniectomy in Head Injured Patients
Hee Jong Ki, Hyung-Jin Lee, Hong-Jae Lee, Jin-Seok Yi, Ji-Ho Yang, Il-Woo Lee
J Korean Neurosurg Soc. 2015;58(3):254-261.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2015.58.3.254
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Cisternostomy is not beneficial to reduce the occurrence of post-traumatic hydrocephalus in Traumatic Brain Injury
Jun Liu, Shusheng Zhang, Yueda Chen, Xiaoxiong Jia, Zhongzhen Li, Ailin Li, Guobin Zhang, Rongcai Jiang
Acta Neurochirurgica.2024;[Epub]     CrossRef
The compensatory mechanism and clinical significance of hydrocephalus after cranioplasty
Xiansheng Qiu, Dong Wang, Li Chen, Guanlin Huang, Xiaoping Zhou, Qiang Chen, Zhanxiang Wang
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Correlation between medial margin-to-midline distance in decompressive craniectomy and posttraumatic hydrocephalus: Where do we stand?
N. Beucler
Neurochirurgie.2023; 69(3): 101436.     CrossRef
Surgical treatment of patients with skull defects and cerebrospinal fluid flow disorders after previous decompressive craniectomy
B.A. Tsarukaev, A.D. Kravchuk, Ya.A. Latyshev
Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko.2023; 87(6): 114.     CrossRef
Scoping review of the risk factors and time frame for development of post-traumatic hydrocephalus
Emily M. Hannah, Stephanie Zyck, Ali Hazama, Satish Krishnamurthy
Reviews in the Neurosciences.2022; 33(2): 133.     CrossRef
Nomogram for predicting post-traumatic hydrocephalus after decompressive craniectomy for traumatic brain injury
Jianwei Zhuo, Wenwen Zhang, Yinong Xu, Jing Zhang, Jilin Sun, Meng Ji, Kai Wang, Yuhai Wang
Revista da Associação Médica Brasileira.2022; 68(1): 37.     CrossRef
Incidence of surgically treated post-traumatic hydrocephalus 6 months following head injury in patients undergoing acute head computed tomography
Aaro Heinonen, Minna Rauhala, Harri Isokuortti, Anneli Kataja, Milaja Nikula, Juha Öhman, Grant L. Iverson, Teemu Luoto
Acta Neurochirurgica.2022; 164(9): 2357.     CrossRef
Nomogram for predicting traumatic subdural effusion after mild traumatic brain injury
Lichao Wei, Bowen Chang, Zhi Geng, Ming Chen, Yongsheng Cao, Liang Yao, Chao Ma
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Prognostic significance of subdural hygroma for post-traumatic hydrocephalus after decompressive craniectomy in the traumatic brain injury setting: a systematic review and meta-analysis
Victor M. Lu, Lucas P. Carlstrom, Avital Perry, Christopher S. Graffeo, Ricardo A. Domingo, Christopher C. Young, Fredric B. Meyer
Neurosurgical Review.2021; 44(1): 129.     CrossRef
Factors associated with the development and outcome of hydrocephalus after decompressive craniectomy for traumatic brain injury
Ji Hee Kim, Jun Hyong Ahn, Jae Keun Oh, Joon Ho Song, Seung Woo Park, In Bok Chang
Neurosurgical Review.2021; 44(1): 471.     CrossRef
Scenario for the use of effusion–peritoneal shunt necessary against subdural effusion secondary to decompressive craniectomy
Hongbin Guo, Xuehui Zhou, Xinwei Li, Shuxu Yang, Yirong Wang
Clinical Neurology and Neurosurgery.2021; 203: 106598.     CrossRef
Extra-Axial Fluid Collections After Decompressive Craniectomy: Management, Outcomes, and Treatment Algorithm
Aislyn C. DiRisio, Brittany M. Stopa, Yuri A. Pompeu, Viren Vasudeva, Ayaz M. Khawaja, Saef Izzy, William B. Gormley
World Neurosurgery.2021; 149: e188.     CrossRef
Post Traumatic Hydrocephalus: Incidence, Pathophysiology and Outcomes
Phelix Rufus, RanjithK Moorthy, Mathew Joseph, Vedantam Rajshekhar
Neurology India.2021; 69(8): 420.     CrossRef
Outcomes of Cranioplasty from a Tertiary Hospital in a Developing Country
GLakshmi Prasad, GirishR Menon, LakshmanI Kongwad, Vinod Kumar
Neurology India.2020; 68(1): 63.     CrossRef
Efficacy and safety of decompressive craniectomy with non-suture duraplasty in patients with traumatic brain injury
Tae Seok Jeong, Gi Taek Yee, Tae Gyu Lim, Woo Kyung Kim, Chan Jong Yoo, Giovanni Grasso
PLOS ONE.2020; 15(10): e0232561.     CrossRef
Risk Factors Associated with the Outcome of Post-Traumatic Hydrocephalus
S. Sun, H. Zhou, Z.-Z. Ding, H. Shi
Scandinavian Journal of Surgery.2019; 108(3): 265.     CrossRef
Postoperative complications influencing the long‐term outcome of head‐injured patients after decompressive craniectomy
Guangfu Di, Yuhai Zhang, Hua Liu, Xiaochun Jiang, Yong Liu, Kun Yang, Jiu Chen, Hongyi Liu
Brain and Behavior.2019;[Epub]     CrossRef
Risk factors for the development of posttraumatic hydrocephalus after unilateral decompressive craniectomy in patients with traumatic brain injury
Tsung-Ming Su, Chu-Mei Lan, Tsung-Han Lee, Shih-Wei Hsu, Nai-Wen Tsai, Cheng-Hsien Lu
Journal of Clinical Neuroscience.2019; 63: 62.     CrossRef
The risk factors of shunt-dependent hydrocephalus after subarachnoid space hemorrhage of intracranial aneurysms
Xu Hao, Ding Wei
Medicine.2019; 98(27): e15970.     CrossRef
Modern diagnostics and treatment of posttraumatic hydrocephalus
Ya. A. Latyshev, A. D. Kravchuk, L. B. Likhterman, N. E. Zakharova, O. S. Zaytsev, A. G. Gavrilov, V. A. Okhlopkov, A. A. Potapov
Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko.2018; 82(3): 81.     CrossRef
Risk Factors Predicting Posttraumatic Hydrocephalus After Decompressive Craniectomy in Traumatic Brain Injury
Guangfu Di, Qianxin Hu, Dongming Liu, Xiaochun Jiang, Jiu Chen, Hongyi Liu
World Neurosurgery.2018; 116: e406.     CrossRef
Factors associated with shunt-dependent hydrocephalus after decompressive craniectomy for traumatic brain injury
Aditya Vedantam, Jose-Miguel Yamal, Hyunsoo Hwang, Claudia S. Robertson, Shankar P. Gopinath
Journal of Neurosurgery.2018; 128(5): 1547.     CrossRef
Hidrocefalia postraumática e higromas subdurales en pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado y severo: diferencias entre hemicraniectomía descompresiva
José Luis Thenier-Villa, Pedro Miguel González-Vargas, Adolfo Ramón De La Lama Zaragoza, Cesáreo Conde Alonso
Neurología Argentina.2018; 10(4): 202.     CrossRef
Predictors Associated With Post-Traumatic Hydrocephalus in Patients With Head Injury Undergoing Unilateral Decompressive Craniectomy
Qianxin Hu, Guangfu Di, Xuefei Shao, Wei Zhou, Xiaochun Jiang
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Complications of Decompressive Craniectomy
M. S. Gopalakrishnan, Nagesh C. Shanbhag, Dhaval P. Shukla, Subhas K. Konar, Dhananjaya I. Bhat, B. Indira Devi
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Posttraumatic Hydrocephalus as a Confounding Influence on Brain Injury Rehabilitation: Incidence, Clinical Characteristics, and Outcomes
Alan H. Weintraub, Donald J. Gerber, Robert G. Kowalski
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.2017; 98(2): 312.     CrossRef
Predicting posttraumatic hydrocephalus: derivation and validation of a risk scoring system based on clinical characteristics
Hao Chen, Fang Yuan, Shi-Wen Chen, Yan Guo, Gan Wang, Zhi-Feng Deng, Heng-Li Tian
Metabolic Brain Disease.2017; 32(5): 1427.     CrossRef
The safety of simultaneous cranioplasty and shunt implantation
Xiao-Feng Yang, Hao Wang, Liang Wen, Xin Huang, Gu Li, Jiang-Biao Gong
Brain Injury.2017; 31(12): 1651.     CrossRef
Factors Associated Postoperative Hydrocephalus in Patients with Traumatic Acute Subdural Hemorrhage
Han Kim, Heui Seung Lee, Sung Yeol Ahn, Sung Chun Park, Won Huh
Journal of Korean Neurosurgical Society.2017; 60(6): 730.     CrossRef