Quantitative Digital Subtraction Angiography in Pediatric Moyamoya Disease
Jung-Eun Cheon
J Korean Neurosurg Soc. 2015;57(6):432-435.   Published online 2015 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2015.57.6.432
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Imaging of Moyamoya Disease and Moyamoya Syndrome
Jincheng Li, Meiyu Jin, Xiaoyan Sun, Jingying Li, Yumei Liu, Yanli Xi, Qiang Wang, Wenzhuo Zhao, Yanzhi Huang
Journal of Computer Assisted Tomography.2019; 43(2): 257.     CrossRef
Chronic Dilatation of Superficial Temporal Artery and Middle Meningeal Artery Associated with Development of Collateral Circulation After Bypass Surgery for Moyamoya Angiopathy
Daizo Ishii, Takahito Okazaki, Toshinori Matsushige, Katsuhiro Shinagawa, Shigeyuki Sakamoto, Jumpei Oshita, Kaoru Kurisu
World Neurosurgery.2018; 119: e864.     CrossRef
Color-coded Digital Subtraction Angiography for Assessing Acute Skeletal Muscle Ischemia-Reperfusion Injury in a Rabbit Model
Yan Zhang, Chengzhi Li, Hong Zhang, Wanghai Li, Jinwei Li, Xiaobai Wang
Academic Radiology.2018; 25(12): 1609.     CrossRef