A Case of Hemifacial Spasm Caused by an Artery Passing Through the Facial Nerve
Chang Hyun Oh, Yu Shik Shim, Hyeonseon Park, Eun-Young Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2015;57(3):221-224.   Published online 2015 Mar 20     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2015.57.3.221
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Facial asymmetry in patients with hemifacial spasm before and after botulinum toxin A treatment
Libin Xiao, Yougui Pan, Xiaolong Zhang, Yong Hu, Li Cai, Zhiyu Nie, Lizhen Pan, Bing Li, Yijing He, Lingjing Jin
Neurological Sciences.2016; 37(11): 1807.     CrossRef
Hemifacial Spasm in a Child Treated With Microvascular Decompression of the Facial Nerve
Pamela C. Vasquez, Alcy R. Torres, V. Michelle Silvera, R. Michael Scott
Pediatric Neurology.2016; 57: 84.     CrossRef
Management of vessels passing through the facial nerve in the treatment of hemifacial spasm
Bao-Hui Feng, Xue-Sheng Zheng, Xu-Hui Wang, Ting-Ting Ying, Min Yang, Yin-Da Tang, Shi-Ting Li
Acta Neurochirurgica.2015; 157(11): 1935.     CrossRef