Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm Associated with Vertebrobasilar Artery.
Joo Pyung Kim, Bong Jin Park, Seok Keun Choi, Bong Arm Rhee, Young Jin Lim
J Korean Neurosurg Soc. 2008;44(3):131-135.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2008.44.3.131
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bridge-layered decompression technique for vertebral artery-involved hemifacial spasm: technical note
Lei Shen, Jingyi Yang, Runqi Cheng, Chuqiao Yue, Tiansheng Wang, Songshan Chai, Yuankun Cai, Yixuan Zhou, Dongyuan Xu, Yu Lei, Mengyang Wang, Zhimin Mei, Jingwei Zhao, Xuan Dai, Bangkun Yang, Jincao Chen, Yanbing Yu, Nanxiang Xiong
BMC Surgery.2024;[Epub]     CrossRef
The outcome of microvascular decompression for hemifacial spasm: a systematic review and meta-analysis
Jianguo Li, Liang Lyu, Cheng Chen, Senlin Yin, Shu Jiang, Peizhi Zhou
Neurosurgical Review.2022; 45(3): 2201.     CrossRef
Letter: Prospective, Multicenter Clinical Study of Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm
Songshan Chai, Zhimin Mei, Yuankun Cai, Lei Shen, Jingyi Yang, Nanxiang Xiong
Neurosurgery.2022; 90(6): e192.     CrossRef
Involvement of the vertebral artery in hemifacial spasm: clinical features and surgical strategy
Seunghoon Lee, Junghoon Han, Sang-Ku Park, Jeong-A. Lee, Byung-Euk Joo, Kwan Park
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Challenging Microvascular Decompression Surgery for Hemifacial Spasm
Seunghoon Lee, Kyeung Min Joo, Kwan Park
World Neurosurgery.2021; 151: e94.     CrossRef
The Efficacy and Safety of <2 cm Micro-Keyhole Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm
Jiashang Huang, Yan Zhan, Yi Li, Li Jiang, Kuan Wang, Zhimin Wu, Yanfeng Xie, Quanhong Shi
Frontiers in Surgery.2021;[Epub]     CrossRef
Microvascular decompression for hemifacial spasm associated with distinct offending vessels: A retrospective clinical study
Chengrong Jiang, Weibang Liang, Jing Wang, Yuxiang Dai, Wei Jin, Xiaoyang Sun, Wu Xu
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020; 194: 105876.     CrossRef
Hemifacial Spasm Caused by Compression of a Vertebral Artery Aneurysm Consequently Improved by Stent-assisted Coil Embolization
Akinori Onuki, Masahiro Oinuma, Daichi Fujimori, Ryoji Munakata, Kazuomi Horiuchi, Zenichiro Watanabe, Kazuo Watanabe
Journal of Neuroendovascular Therapy.2020; 14(9): 390.     CrossRef
Surgical Outcomes of Revision Microvascular Decompression for Persistent or Recurrent Hemifacial Spasm After Surgery: Analysis of Radiologic and Intraoperative Findings
Chang Kyu Park, Seung Hwan Lee, Bong Jin Park
World Neurosurgery.2019; 131: e454.     CrossRef
Microvascular decompression for hemifacial spasm: Outcome on spasm and complications. A review
M. Sindou, P. Mercier
Neurochirurgie.2018; 64(2): 106.     CrossRef
Microvascular decompression for hemifacial spasm associated with the vertebral artery
De-bao Yang, Zhi-min Wang
Acta Neurologica Belgica.2017; 117(3): 713.     CrossRef
Bioglue-Coated Teflon Sling Technique in Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm Involving the Vertebral Artery
Seong Ho Lee, Jae Sung Park, Young Hwan Ahn
Journal of Korean Neurosurgical Society.2016; 59(5): 505.     CrossRef
Letter to the Editor: Vertebral artery pexy for microvascular decompression
Takamitsu Fujimaki
Journal of Neurosurgery.2015; 123(1): 293.     CrossRef
Variable relations of the trochlear nerve with the pontomesencephalic segment of the superior cerebellar artery
Mugurel Constantin Rusu, Alexandra Diana Vrapciu, Jenel Marian Pătraşcu
Surgical and Radiologic Anatomy.2015; 37(5): 555.     CrossRef
The mechanism of hemifacial spasm: a new understanding of the offending artery
Ning-Ning Dou, Jun Zhong, Qiu-Meng Zhou, Jin Zhu, Yong-Nan Wang, Lei Xia, Xiao-Sheng Yang, Ting-Ting Ying, Xue-Sheng Zheng, Shi-Ting Li
Neurological Research.2015; 37(2): 184.     CrossRef
Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm Associated with Bilateral Vertebral Artery Compression
Hiroshi Shimano, Akinori Kondo, Soichiro Yasuda, Hiroto Inoue, Yan Tee Park, Kenichi Murao
World Neurosurgery.2015; 84(4): 1178.e5.     CrossRef
Microvascular decompression for hemifacial spasm associated with the vertebral artery
Takeshi Mikami, Yoshihiro Minamida, Yukinori Akiyama, Masahiko Wanibuchi, Toshiya Sugino, Kiyohiro Houkin, Nobuhiro Mikuni
Neurosurgical Review.2013; 36(2): 303.     CrossRef
Safety and effectiveness of microvascular decompression for treatment of hemifacial spasm: a systematic review
Larry E. Miller, Valerie M. Miller
British Journal of Neurosurgery.2012; 26(4): 438.     CrossRef
Role of arterioles in management of microvascular decompression in patients with hemifacial spasm
Jin Zhu, Shi-Ting Li, Jun Zhong, Hong-Xin Guan, Ting-Ting Ying, Min Yang, Xiaosheng Yang, Qiumeng Zhou, Wei Jiao
Journal of Clinical Neuroscience.2012; 19(3): 375.     CrossRef
The Effect of Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm Caused by Vertebrobasilar Dolichoectasia
Jeong-Han Kang, Dong-Wan Kang, Sang Sup Chung, Jin Woo Chang
Journal of Korean Neurosurgical Society.2012; 52(2): 85.     CrossRef
Correlation between idiopathic hemifacial spasm and the MRI characteristics of the vertebral artery
Hong-Xin Guan, Jin Zhu, Jun Zhong
Journal of Clinical Neuroscience.2011; 18(4): 528.     CrossRef
Is entire nerve root decompression necessary for hemifacial spasm?
Jun Zhong, Shi-Ting Li, Jin Zhu, Hong-Xin Guan
International Journal of Surgery.2011; 9(3): 254.     CrossRef
An analysis of failed microvascular decompression in patients with hemifacial spasm: focused on the early reoperative findings
Jun Zhong, Jin Zhu, Shi-Ting Li, Xin-Yuan Li, Xu-Hui Wang, Min Yang, Liang Wan, Hong-Xin Guan
Acta Neurochirurgica.2010; 152(12): 2119.     CrossRef