Prognostic Factors of Hemifacial Spasm after Microvascular Decompression.
Hong Rae Kim, Deok Joo Rhee, Doo Sik Kong, Kwan Park
J Korean Neurosurg Soc. 2009;45(6):336-340.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2009.45.6.336
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Radiological characteristics predicting early poor drug response in patients with hemifacial spasm
Bo Li, Linwen Huang, Chun Luo, Yabin Jin, Xuguang Zhong, Guofu Wang, Zhifeng Xu, Jingxian Chen, Shengqiao Huang, Hai Zhao, Mingyong Gao
Neurological Sciences.2024; 45(7): 3217.     CrossRef
A nomogram based on clinical multivariate factors predicts delayed cure after microvascular decompression for hemifacial spasm
Keyu Chen, Lei Shen, Jingyi Yang, Jingwei Zhao, Ji Wu, Yuankun Cai, Zhimin Mei, Songshan Chai, Dongyuan Xu, Pucha Jiang, Nanxiang Xiong
Neurosurgical Review.2024;[Epub]     CrossRef
Predictors of Multi‐Vessel Identification, Outcome, and Optimal Surgical Timing for Microvascular Decompression in Hemifacial Spasm
Arash Ghaffari-Rafi, So Yung Choi, Jose Leon-Rojas, Kiarash Shahlaie
Clinical Neurology and Neurosurgery.2023; 233: 107841.     CrossRef
Outcomes after Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm without Definite Radiological Neurovascular Compression at the Root Exit Zone
Chiman Jeon, Minsoo Kim, Hyun-Seok Lee, Doo-Sik Kong, Kwan Park
Life.2023; 13(10): 2064.     CrossRef
How to Improve the Effect of Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm: A Retrospective Study of 32 Cases with Unsuccessful First Time MVD
Yun-fei Xia, Wei-ping Zhou, Ying Zhang, Yan-zhen Li, Xu-hui Wang, Shi-ting Li, Hua Zhao
Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery.2022; 83(04): 338.     CrossRef
A multivariable prediction model for recovery patterns and time course of symptoms improvement in hemifacial spasm following microvascular decompression
Ahmed Al Menabbawy, Ehab El Refaee, Reem Elwy, Amany A. Salem, Sebastian Lehmann, Marcus Vollmer, Marc Matthes, Steffen Fleck, Jörg Baldauf, Henry W. S. Schroeder
Acta Neurochirurgica.2022; 164(3): 833.     CrossRef
Significant Correlation between Delayed Relief after Microvascular Decompression and Morphology of the Abnormal Muscle Response in Patients with Hemifacial Spasm
Yuki AMANO, Bunsho ASAYAMA, Shusaku NORO, Takenori ABE, Masahiro OKUMA, Kaori HONJYO, Yoshinobu SEO, Hirohiko NAKAMURA
Neurologia medico-chirurgica.2022; 62(11): 513.     CrossRef
Efficacy and Complications of Microsurgical Neurovascular Decompression in 55 Patients With Hemifacial Spasm
Chloé Compagnon, Marc Labrousse, Esteban Brenet, André Chays, Arnaud Bazin, Jean‐Charles Kleiber, Xavier Dubernard
Otolaryngology–Head and Neck Surgery.2021; 164(6): 1299.     CrossRef
Two-dimensional structure analysis of hemifacial spasms and surgical outcomes of microvascular decompression
Shiyuan Han, Yongning Li, Zhimin Li, Xin Wang, Jun Gao
Neurological Research.2021; 43(3): 173.     CrossRef
Facial Nerve Indentation in Hemifacial Spasm: An Analysis of Factors Contributing to the Formation of and Consequent Effects Associated with Indentation
Hak Cheol Ko, Seung Hwan Lee, Hee Sup Shin
World Neurosurgery.2021; 146: e1083.     CrossRef
Outcome of Endoscope-Assisted Microvascular Decompression in Patients With Hemifacial Spasm Caused by Severe Indentation of the Brain Stem at the Pontomedullary Sulcus by the Posterior Inferior Cerebellar Artery
Ehab El Refaee, Steffen Fleck, Marc Matthes, Sascha Marx, Joerg Baldauf, Henry W S Schroeder
Operative Neurosurgery.2021; 20(6): E399.     CrossRef
Qianzheng powder for the treatment of primary Hemifacial spasm
Baoshan Chen, Rigun A, Ruizhen Yue, Guangrong Zhang
Medicine.2021; 100(14): e25436.     CrossRef
Involvement of the vertebral artery in hemifacial spasm: clinical features and surgical strategy
Seunghoon Lee, Junghoon Han, Sang-Ku Park, Jeong-A. Lee, Byung-Euk Joo, Kwan Park
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Algorithm to Predict the Outcome of Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm: A Data-Mining Analysis Using a Decision Tree
Jeong-A. Lee, Kyung-Hee Kim, Doo-Sik Kong, Seunghoon Lee, Sang-Ku Park, Kwan Park
World Neurosurgery.2019; 125: e797.     CrossRef
Intraoperative Neurophysiological Monitoring during Microvascular Decompression Surgery for Hemifacial Spasm
Sang-Ku Park, Byung-Euk Joo, Kwan Park
Journal of Korean Neurosurgical Society.2019; 62(4): 367.     CrossRef
Outcomes and Safety of Overlapping Surgery in Patients Undergoing Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm and Trigeminal Neuralgia
Lingzhao Min, Mingxing Liu, Wenbo Zhang, Bangbao Tao, Qiuyang Sun, Shiting Li, Xiaoqiang Wang
World Neurosurgery.2019; 130: e1084.     CrossRef
Short-term versus long-term outcomes of microvascular decompression for hemifacial spasm
Jeong-A Lee, Kwan Park
Acta Neurochirurgica.2019; 161(10): 2027.     CrossRef
Severe Hemifacial Spasm is a Predictor of Severe Indentation and Facial Palsy after Microdecompression Surgery
Boo Suk Na, Jin Whan Cho, Kwan Park, Soonwook Kwon, Ye Sel Kim, Ji Sun Kim, Jinyoung Youn
Journal of Clinical Neurology.2018; 14(3): 303.     CrossRef
Factors Promoting a Good Outcome in a Second Microvascular Decompression Operation When Hemifacial Spasm is Not Relieved After the Initial Operation
Hua Zhao, Xin Zhang, Yin-da Tang, Jin Zhu, Ting-ting Ying, Yuan Yan, Shiting Li
World Neurosurgery.2017; 98: 872.e11.     CrossRef
Long-term outcome of microvascular decompression for hemifacial spasm
Ming-Yi Lv, Shu-Ling Deng, Xiao-Feng Long, Zeng-Liang Liu
British Journal of Neurosurgery.2017; 31(3): 322.     CrossRef
A significant correlation between delayed cure after microvascular decompression and positive response to preoperative anticonvulsant therapy in patients with hemifacial spasm
Shunsuke Terasaka, Katsuyuki Asaoka, Shigeru Yamaguchi, Hiroyuki Kobayashi, Hiroaki Motegi, Kiyohiro Houkin
Neurosurgical Review.2016; 39(4): 607.     CrossRef
The value of lateral spread response monitoring in predicting the clinical outcome after microvascular decompression in hemifacial spasm: a prospective study on 100 patients
Ahmed El Damaty, Christian Rosenstengel, Marc Matthes, Joerg Baldauf, Henry W. S. Schroeder
Neurosurgical Review.2016; 39(3): 455.     CrossRef
Good Surgical Outcomes of Hemifacial Spasm Patients with Obvious Facial Nerve Indentation and Color Change
Shiting Li, Baohui Feng, Chaoran Xie, Chaoguo You, Xiangyu Wei, Xuesheng Zheng
World Neurosurgery.2016; 92: 218.     CrossRef
Residual hemifacial spasm after microvascular decompression: prognostic factors with emphasis on preoperative psychological state
Yichao Jin, Changyi Zhao, Shanshan Su, Xiaohua Zhang, Yongming Qiu, Jiyao Jiang
Neurosurgical Review.2015; 38(3): 567.     CrossRef
Quantitative Study of Posterior Fossa Crowdedness in Hemifacial Spasm
Jian Cheng, Yuan Fang, Heng Zhang, Ding Lei, Wentao Wu, Chao You, Boyong Mao, Ke Mao
World Neurosurgery.2015; 84(4): 920.     CrossRef
Microvascular decompression for hemifacial spasm: long-term outcome and prognostic factors, with emphasis on delayed cure
Kwang Wook Jo, Doo-Sik Kong, Kwan Park
Neurosurgical Review.2013; 36(2): 297.     CrossRef
Safety and Effectiveness of Microvascular Decompression for the Treatment of Hemifacial Spasm in the Elderly
Jinyoung Youn, Soonwook Kwon, Ji Sun Kim, Heejeong Jeong, Kwan Park, Jin Whan Cho
European Neurology.2013; 70(3-4): 165.     CrossRef
The Potential Value of the Disappearance of the Lateral Spread Response During Microvascular Decompression for Predicting the Clinical Outcome of Hemifacial Spasms: A Prospective Study
Chang-Hyun Kim, Doo-Sik Kong, Jeong Ah Lee, Kwan Park
Neurosurgery.2010; 67(6): 1581.     CrossRef
Re-operation for persistent hemifacial spasm after microvascular decompression with the aid of intraoperative monitoring of abnormal muscle response
Shiting Li, Wenyao Hong, Yinda Tang, Tingting Ying, Wenchuan Zhang, Xinyuan Li, Jin Zhu, Jun Zhong, Xuming Hua, Shunqing Xu, Liang Wan, Xuhui Wang, Min Yang, Yi Li, Xuesheng Zheng
Acta Neurochirurgica.2010; 152(12): 2113.     CrossRef
An analysis of failed microvascular decompression in patients with hemifacial spasm: focused on the early reoperative findings
Jun Zhong, Jin Zhu, Shi-Ting Li, Xin-Yuan Li, Xu-Hui Wang, Min Yang, Liang Wan, Hong-Xin Guan
Acta Neurochirurgica.2010; 152(12): 2119.     CrossRef