Unilateral Extrapedicular Vertebroplasty and Kyphoplasty in Lumbar Compression Fractures : Technique, Anatomy and Preliminary Results.
Sung Min Cho, Yong Suk Nam, Byung Moon Cho, Sang Youl Lee, Sae Moo Oh, Moon Kyu Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2011;49(5):273-277.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.49.5.273
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Can the Unipedicular Approach Replace Bipedicular Percutaneous Balloon Kyphoplasty for the Management of Metastatic Vertebral Lesions?
Wence Wu, Xinxin Zhang, Xiaoyang Li, Shengji Yu
Academic Radiology.2023; 30(10): 2147.     CrossRef
Unilaterally extrapedicular versus transpedicular kyphoplasty in treating osteoporotic lumbar fractures: a randomized controlled study
Hao Hong, Jun Li, Haoyang Ding, Yi Deng, Zhongliang Deng, Qilong Jiang
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2023;[Epub]     CrossRef
Infrapedicular approach to CT-guided thermal ablation in the thoracic spine
Brian Burkett, Dong Kun Kim, John Benson, Carrie Carr, Jonathan M Morris
The Neuroradiology Journal.2022; 35(6): 736.     CrossRef
A Comparison Between Modified Unilateral Extrapedicular and Bilateral Transpedicular Percutaneous Kyphoplasty in the Treatment of Lumbar Osteoporotic Vertebral Compression Fracture
Di Zhu, Junnan Hu, Lei Wang, Jichao Zhu, Song Ma, Baoge Liu
World Neurosurgery.2022; 166: e99.     CrossRef
An anatomical feasibility study using CTA reconstruction for modified percutaneous lumbar vertebroplasty
Jianbiao Xu, Shali Fan, Yu Ni, James Reeves Mbori Ngwayi, Daniel Edward Porter, Jun Guo
BMC Musculoskeletal Disorders.2022;[Epub]     CrossRef
Kyphoplasty: why, when and how?
Umile Giuseppe Longo, Rocco Papalia, Sergio De Salvatore, Valentina Piccioni, Vincenzo Denaro
International Journal of Bone Fragility.2022; 2(1): 41.     CrossRef
A modified trajectory of kyphoplasty via superior pedicle notch for osteoporotic vertebral compression fractures: Technique note and clinical result
Yi Jiang, Jian Li, Shuai Yuan, Rujun Zuo, Chang Liu, Jiexun Zhang, Ming Ma
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Short-term Efficacy of the Percutaneous Vertebroplasty Using a Curved Versus Straight Vertebroplasty Needle in Osteoporotic Vertebral Compression Fractures
Zhihua Geng, Quanfa Zhou, Guowei Shang, Yanhui Ji, Hongwei Kou, Hongjian Liu
Orthopedics.2021;[Epub]     CrossRef
The puncture methods of extrapedicular PVP (PKP): A narrative review
Hong Zhang, Bin Zhao, Lei Luo, Pei Li, Chen Zhao, Dianming Jiang, Qiang Zhou, Liehua Liu
Interdisciplinary Neurosurgery.2021; 25: 101250.     CrossRef
Modified extrapedicular kyphoplasty for the treatment of lumbar compression fracture
Li-Min Wang, Feng-Yu Liu, Kuan Lu, Zhao Liu, Shu-Bing Hou, Xian-Ze Sun
Medicine.2020; 99(6): e19053.     CrossRef
Percutaneous Para-Pedicular Vertebroplasty for an Uppermost Instrumented Vertebral Fracture: A Case Report
In-Seok Son, Jong-Suk Yoon, Hoon-Jae Chung, Min-Seok Kang
Journal of Korean Society of Spine Surgery.2020; 27(3): 103.     CrossRef
Iatrogenic Lumbar Artery Injury in Spine Surgery: A Literature Review
Liehua Liu, Nan Li, Qian Wang, Haoming Wang, Yuexiang Wu, Weidong Jin, Qiang Zhou, Zili Wang
World Neurosurgery.2019; 122: 266.     CrossRef
Incidence of Cement Leakage Between Unilateral and Bilateral Percutaneous Vertebral Augmentation for Osteoporotic Vertebral Compression Fractures: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Weijian Chen, Weixing Xie, Zenglin Xiao, Haoyan Chen, Daxiang Jin, Jinyong Ding
World Neurosurgery.2019; 122: 342.     CrossRef
An anatomical study on lumbar arteries related to the extrapedicular approach applied during lumbar PVP (PKP)
Liehua Liu, Shiming Cheng, Qian Wang, Qiang Liang, Yong Liang, Weidong Jin, Qiang Zhou, Zili Wang, Dennis Maiman
PLOS ONE.2019; 14(3): e0213164.     CrossRef
A study on the puncture method of extrapedicular infiltration anesthesia applied during lumbar percutaneous vertebroplasty or percutaneous kyphoplasty
Liehua Liu, Haoming Wang, Jiangang Wang, Qian Wang, Yu Pu, Zili Wang, Yuexiang Wu, Yuan Xu, Weidong Jin
Medicine.2019; 98(33): e16792.     CrossRef
Surgical techniques and clinical evidence of vertebroplasty and kyphoplasty for osteoporotic vertebral fractures
Jae Hyup Lee, Ji-Ho Lee, Yuanzhe Jin
Osteoporosis and Sarcopenia.2017; 3(2): 82.     CrossRef
The Comparison of the Application of Percutaneous Transpedicular and Extrapedicular Vertebroplasty
Necati Ucler, Şeyho C. Yucetas, Tuncay Ates, Hakan Cakin
Neurosurgery Quarterly.2016; 26(2): 116.     CrossRef
Comparison of Unilateral versus Bilateral Kyphoplasty in Multiple Myeloma Patients and the Importance of Preoperative Planning
Ioannis D Papanastassiou, Mohamed Eleraky, Ryan Murtagh, Zinon T Kokkalis, Maria Gerochristou, Frank D Vrionis
Asian Spine Journal.2014; 8(3): 244.     CrossRef
Unilateral Versus Bilateral Vertebroplasty for Severe Osteoporotic Vertebral Compression Fractures
Chunmao Chen, Jian Bian, Wenjie Zhang, Wei Zhang, Chunming Zhao, Haifeng Wei
Journal of Spinal Disorders & Techniques.2014; 27(8): E301.     CrossRef
Controversial Issues in Kyphoplasty and Vertebroplasty in Malignant Vertebral Fractures
Ioannis D. Papanastassiou, Andreas K. Filis, Maria A. Gerochristou, Frank D. Vrionis
Cancer Control.2014; 21(2): 151.     CrossRef